Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

25: Kata,Dalam,Shotokan,Dojo,Karate( Indonesia )

      ( 1 ) .Heian Shodan (平安 初段),
( 2 ) .Heian Nidan (平安 二段),
( 3 ) Heian Sandan (平安  ), 
( 4 )  Heian yondan (平安 四段),
( 5 ) .Heian Godan (平安  ),
( 6 ) . Bassai dai (  ), 
( 7 ) . Jion (慈恩),
( 8 ) . EMPI (),
( 9 ) . Kanku dai (  ),
( 10 ) . Hangetsu (半月,
( 11 ) .Jitte ( ),
( 12 ) . Gankaku ( ), 
( 13 ) .Tekki Shodan (  初段),
( 14 ) .Tekki Nidan (  二段),
( 15 ) . Tekki Sandan (   ), 
( 16 ) .Nijūshiho (二十  )
( 17 ) .Chinte ( ), 
( 18 ) .Meikyō / Rōhai (),
( 19 ) . Unsu ( ),
( 20 ) . Bassai Sho   (  ),
( 21 ) .  Kanku Sho (  ),
( 22 ) .Wankan (王冠),
( 23 ) .Gojūshiho Sho (五十   ),
( 24 ) .Gojūshiho dai (五十   ),
( 25 ).  Ji'in( (  English ) 

(1) Heian Shodan (Heian 1st Dan)

(2) Heian Nidan (Heian 2nd Dan),

(3) Heian Sandan, Heian Sandan,

(4) Heian yondan (Heian 4th Dan),

(5) Heian Godan (Heian Godan),

(6) .Bassai dai (Foreground),

(7 ). Jion,

(8 ). EMPI (Tsubame),

(9 ). Kankudai (Kansai University),

(10 ). Hangetsu (half a month),

(11) .Jitte (ten hands),

(12 ). Gankaku (rock rock), 

(13) .Tekki Shodan (Iron dan)

(14) Tekki Nidan (Tetsudo Nidan),

(15) .Tekki Sandan (Iron, Sandan),

(16) .Nijūshiho  (20 steps),

(17) .Chinte (rare),

(18 ).Meikyō / Rōhai,

(19) .Unsu,

(20 ). Bassai Sho (small),

(21 ).Kanku Sho (small and small),

(22) .Wankan (crown)

(23) .Gojūshi ho Sho (fifty-four steps)

(24) .Gojūshihodai (fifty-four steps)

(25 ).Ji'in