15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

14 Kata Aliran Seido Juku Karate( Indonesia &English ) 

( 1 ) .Senbon Tsuki (kata (1,2)

   ( 2 ) .Taikioku  (1,2,3)

   ( 3 ) .Seido Kata (1,2,3,4,5)

   ( 4 ) .Penan Kata (1,2,3,4,5)

   ( 5 ) .Sanchen kata

   ( 6 ) Gekisai-dai kata
  
   ( 7 ) .Iansu kata

   ( 8 ) .Tsuki-no kat Saiha kata

   ( 9 ) Tennsho kata

   ( 10 ) .Gekisai-sho kata

   ( 11 ) .Seienchen

   ( 12 ) . Koriugojushiho (54 steps)

   ( 13 ) .Seido Empi-no kata dai

   ( 14 ) .Seido Empi-no kata Sho