15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz

Menu Halaman Statis

Senjata Aliran Kei Shin Kan Karate


( Indonesia & English) 

3 Bo kata , 1 Kama kata , 1 Sai kata :


    Tenryu no Kon


    Sueyoshi no Kon


    Tokumine no Kon


    Kanagawa no Nichogama


    Tawada no Sai

Related Posts

Related Posts