15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

✔8 Kata KIHON Aliran Chito Ryu Karate


( Indonesia )

( 1 ) .Zenshin Kotai (maju dan mundur)

( 2 ) .Shime no Kata

( 3 ) .Kihon no Empi (monyet dasar)

( 4 ) .Ni Juu Shichi Te Waza (27 teknik)

( 5 ) .Seiken no Migi Hidari (kanan dan kiri Seiken)

( 6 ) .Shi Ho Wari

( 7 ) .Kihon Kata Ichi (bentuk dasar)

( 8 ) .Kihon Kata Ni (bentuk dasar 2)

( 9 ) .Kihon Kata San (bentuk dasar 3)


( japanese )


• Zenshin Kotai (前進後退)

• Shime no Kata (しめの形)

• Kihon no Empi (基本の猿臂)

• Ni Juu Shichi Te Waza (二十七手技)

• Seiken no Migi Hidari (正拳の右・左)

• Shi Ho Wari (四方割)

• Kihon Kata Ichi (基本形一)

• Kihon Kata Ni (基本形二)

• Kihon Kata San (基本形三)(  English ) Zenshin Kotai (forward and backward)Shime no Kata


Kihon no Empi  (basic monkey)


Ni Juu Shichi Te Waza (27 techniques)


Seiken no Migi Hidari (right and left of Seiken)


Shi Ho Wari


Kihon Kata Ichi (basic form)


Kihon Kata Ni (basic form 2)


Kihon Kata San (basic form 3)