15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

✔18 Kata BUNKAI Aliran Chito Ryu Karate


( Indonesia & English ) 

( 1 ) .Niseishi Kaisetzu (二十四解説)

( 2 ) .Ju ni ko

( 3 ) .Nage no Kata

( 4 ) .Henshuho

( 5 ) .Hangeikiho/Hogeikiho

( 6 ) .Uketeho

( 7 ) .Hantenho

( 8 ) .Rintenho

( 9 ) .Tehodoki

( 10 ) .Seiken no Tori

( 11 ) Wansu


( 12 ) .Ananko


( 13 ) .Tensho


( 14 ) .Unsu


( 15 ) .Seichin


( 16 ) .Hoen


( 17 ) .Rochin


( 18 ) .Gung-fu no Kata