15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

Kata KOBUDO  berasosiasi dengan Aliran Chito Ryū Karate


( Indonesia
English ) 

Sakugawa no Kun

Shushi no Kun

Sesoko no Kun

Chinen no Bo

Maezato-ryū

Tawada-ryū

Yabiku-ryū

Chitō-ryū