Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

kata Nunchaku Kata Aliran Shorin Ryu Karate


( indonesia )

• Nunchaku Shodan.


• Nunchaku Nidan.


• Nunchaku Sandan.


• Nunchaku Yodan. Kata diciptakan oleh Soke Hausel.


• Nunchaku Godan


• Nicho Nunchuku (Rokudan).
English ) 


Nunchaku Shodan.Nunchaku Nidan.Sand Nunchaku.Nunchaku Yodan. The word coined by Soke Hausel.Nunchaku GodanNicho Nunchuku (Rokudan)