15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

Kata KOBUDO KATA Aliran Shorin Ryu Karate( Indonesia )

• Kihon Bo.


• Sho Tidak ada Kun.


• Sho Ken No Kun.


• Suuji No Kun.


• Choun No  Dai Kun


• Choun No Sho Kun


• Bojutsu Shodan


• Bojutsu Nidan


• Bojutsu Sandan


• Bojutsu-Katana Kata
English ) 


Kihon Bo.Sho There is no Kun.Sho Ken No Kun.Suuji No Kun.Choun No Dai KunChoun No Sho KunBojutsu ShodanBojutsu NidanSandra BojutsuBojutsu-Katana Said