Senjata Koudo Gosoku Ryu Karate
( Indonesia
English )

Tonfa – Washi no kata, Juji no uke.

Jō – Keibo jitsu, Ken shin ryū.

Tsue - Tsue ichi no kata, ni no kata, san no kata, yon no kata, go no kata, roku no kata, Mawashi no kata.

Katana – Sankaku giri, Atemi no kata, Kubo giri, Gyaku giri, Iaido ichi no kata, ni no kata, san no kata, Toshin.

Bokken – Ken no Michi, Ken no Mai


Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Post Terkait :
KARATE