15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

Senjata Koudo Gosoku Ryu Karate( Indonesia & English )

Tonfa – Washi no kata, Juji no uke.


Jō – Keibo jitsu, Ken shin ryū.


Tsue - Tsue ichi no kata, ni no kata, san no kata, yon no kata, go no kata, roku no kata, Mawashi no kata.


Katana – Sankaku giri, Atemi no kata, Kubo giri, Gyaku giri, Iaido ichi no kata, ni no kata, san no kata, Toshin.


Bokken – Ken no Michi, Ken no Mai