15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

27 Kata Aliran Seidokaikan Karate( Indonesia & English ) 

( 1 ) .anaku

( 2 ) .Ananku    

( 3 ) Annan    

( 4 ) .Chinte    

( 5 ) .Chinto    

( 6 ) .ENPPI   

( 7 ) .Fukyugata    

( 8 ) .Gojūshiho    

( 9 ) .Jion    

( 10 ) .Hangetsu    

( 11 ) .Kūsankū    

( 12 ) .Naihanchi    

( 13 ) .Nijūshiho   

( 14 ) .Passai    

( 15 ) .pinan    

( 16 ) .Rohai    

( 17 ) .Sanchin    

( 18 ) .Sanseirui    

( 19 ) .Seisan    

( 20) .Seiunchin    

( 21 ) .Shisochin    

( 22 ) .Sochin    

( 23 ) .Taikyoku    

( 24 ) .Tensho    

( 25 ) .Unsu  

( 26 ) .Wankan   

( 27 ) .wanshu