15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

# Murid Gichin Funakoshi yang terkenal #


( Indonesia )

( 1 ) .Hoan Kosugi (yang melukis lambang Shotokan / harimau)

( 2 ) .Shinken Taira (Ryuku Kobudo)

( 3 ) .Hironori Ohtsuka (Wado Ryu)

( 4 ) .Msatoshi Nakayama (JKA)

( 5 ) .Hidetaka Nishiyama, Shotokan ITKF

( 6 ) .Masutatsu Oyama (Kyoyushin – Ryu)

( 7 ) .Hirokazu Kanazawa (SKIF)

( 8 ) .Shigeru Egami (Shotokan)

( 9 ) .Tsutomu Ohshima (SKA)

( 10 ) .Yashuhiro Konishi

( 11 ) .Isao Obata

( 12 ) .Gigo Funakoshi

( 13 ) .Tsutomu Okazaki

( 14 ) .Takeshi Shimoda

( 15 ) .Shinken Gima

( 16 ) .Kimo Ito

( 17 ) .Genshin Hironishi

( 18 ) .Taiji Kase

( 19 ) .Hiroshi Noguchi

( 20 ) .Tomasaburo Okano

( 21 ) .Fusajiro Takagi

( 22 ) .Masamoto Takagi

( 23 ) .Tasuo Yamada( English ) 


( 1 ) .Hoan Kosugi (yang melukis lambang Shotokan / harimau)


( 2 ) .Shinken Taira (Ryuku Kobudo)


( 3 ) Hironori Ohtsuka (Wado Ryu)


( 4 ) .Msatoshi Nakayama (JKA)


( 5 ) .Hidetaka Nishiyama, Shotokan ITKF


( 6 ) .Masutatsu Oyama (Kyoyushin – Ryu)


( 7 ) .Hirokazu Kanazawa (SKIF)


( 8 ) .Shigeru Egami (Shotokan)


( 9 ) .Tsutomu Ohshima (SKA)


( 10 ) .Yashuhiro Konishi


( 11 ) .Isao Obata


( 12 ) .Gigo Funakoshi


( 13 ) .Tsutomu Okazaki


( 14 ) .Takeshi Shimoda


( 15 ) .Shinken Gima


( 16 ) .Kimo Ito


( 17 ) .Genshin Hironishi


( 18 ) .Taiji Kase


( 19 ) .Hiroshi Noguchi


( 20 ) .Tomasaburo Okano


( 21 ) .Fusajiro Takagi


( 22 ) .Masamoto Takagi


( 23 ) .Tasuo Yamada