# Murid Gichin Funakoshi yang terkenal #


( Indonesia )

( 1 ) .Hoan Kosugi (yang melukis lambang Shotokan / harimau)

( 2 ) .Shinken Taira (Ryuku Kobudo)

( 3 ) .Hironori Ohtsuka (Wado Ryu)

( 4 ) .Msatoshi Nakayama (JKA)

( 5 ) .Hidetaka Nishiyama, Shotokan ITKF

( 6 ) .Masutatsu Oyama (Kyoyushin – Ryu)

( 7 ) .Hirokazu Kanazawa (SKIF)

( 8 ) .Shigeru Egami (Shotokan)

( 9 ) .Tsutomu Ohshima (SKA)

( 10 ) .Yashuhiro Konishi

( 11 ) .Isao Obata

( 12 ) .Gigo Funakoshi

( 13 ) .Tsutomu Okazaki

( 14 ) .Takeshi Shimoda

( 15 ) .Shinken Gima

( 16 ) .Kimo Ito

( 17 ) .Genshin Hironishi

( 18 ) .Taiji Kase

( 19 ) .Hiroshi Noguchi

( 20 ) .Tomasaburo Okano

( 21 ) .Fusajiro Takagi

( 22 ) .Masamoto Takagi

( 23 ) .Tasuo Yamada
English ) 

( 1 ) .Hoan Kosugi (yang melukis lambang Shotokan / harimau)

( 2 ) .Shinken Taira (Ryuku Kobudo)

( 3 ) Hironori Ohtsuka (Wado Ryu)

( 4 ) .Msatoshi Nakayama (JKA)

( 5 ) .Hidetaka Nishiyama, Shotokan ITKF

( 6 ) .Masutatsu Oyama (Kyoyushin – Ryu)

( 7 ) .Hirokazu Kanazawa (SKIF)

( 8 ) .Shigeru Egami (Shotokan)

( 9 ) .Tsutomu Ohshima (SKA)

( 10 ) .Yashuhiro Konishi

( 11 ) .Isao Obata

( 12 ) .Gigo Funakoshi

( 13 ) .Tsutomu Okazaki

( 14 ) .Takeshi Shimoda

( 15 ) .Shinken Gima

( 16 ) .Kimo Ito

( 17 ) .Genshin Hironishi

( 18 ) .Taiji Kase

( 19 ) .Hiroshi Noguchi

( 20 ) .Tomasaburo Okano

( 21 ) .Fusajiro Takagi

( 22 ) .Masamoto Takagi

( 23 ) .Tasuo YamadaArtikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Post Terkait :
KARATE