15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

kata SEIYO GRUP 5 - 8 Aliran Shorin Ryu Karate( Indonesia )

SEIYO GRUP 5


Nijushiho (24 langkah)

• Unsu (tangan Cloud)

• Chinte (bentuk tangan Cina)

• Meikyo (untuk memoles cermin)


SEIYO GRUP 6


Chinto (gankaku) kata. "Crane on the Rock".

• Wanshu (Enpi) kata. "Terbang Walet". 

• Sochin

• Hangetsu Dachi


SEIYO GRUP 7


Wankan Dai. 

• Okan (Wankan Sho)

• Gojushiho (54 - bentuk langkah).


SEIYO GRUP 8


Rohai.

• Hakutsuru Dai. White Crane

• Hatkusuri Sho. White Crane

(  English ) 


SEIYO GROUP 5Nijushiho (24 steps) Unsu (Cloud hand) Chinte (Chinese hand shape) Meikyo (for polishing mirrors)SEIYO GROUP 6Chinto (gankaku) said. "Crane on the Rock". Wanshu (Enpi) said. "Flying Swallow". SochinHangetsu DachiSEIYO GROUP 7Wankan Dai. Okan (Wankan Sho) Gojushiho (54 - step form).SEIYO GROUP 8Rohai. Hakutsuru Dai. White Crane Hat down Sho. White Crane