kata SEIYO GRUP 5 - 8 Aliran Shorin Ryu Karate( Indonesia )

SEIYO GRUP 5

 • Nijushiho (24 langkah)
 • Unsu (tangan Cloud)
 • Chinte (bentuk tangan Cina)
 • Meikyo (untuk memoles cermin)

SEIYO GRUP 6

 • Chinto (gankaku) kata. "Crane on the Rock".
 • Wanshu (Enpi) kata. "Terbang Walet". 
 • Sochin
 • Hangetsu Dachi

SEIYO GRUP 7

 • Wankan Dai. 
 • Okan (Wankan Sho)
 • Gojushiho (54 - bentuk langkah).

SEIYO GRUP 8

 • Rohai.
 • Hakutsuru Dai. White Crane
 • Hatkusuri Sho. White Crane
(  English ) 

SEIYO GROUP 5


Nijushiho (24 steps) Unsu (Cloud hand) Chinte (Chinese hand shape) Meikyo (for polishing mirrors)


SEIYO GROUP 6


Chinto (gankaku) said. "Crane on the Rock". Wanshu (Enpi) said. "Flying Swallow". SochinHangetsu Dachi


SEIYO GROUP 7


Wankan Dai. Okan (Wankan Sho) Gojushiho (54 - step form).


SEIYO GROUP 8


Rohai. Hakutsuru Dai. White Crane Hat down Sho. White Crane
Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Post Terkait :
KARATE