Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kata 3 SHOREI Aliran Shorin Ryu Karate


( Indonesia & English )

• Jutte
• Jion
• Giin