15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

PASSAI KATA Shorin - ryu Karate( indonesia & English ) 

·         Passai Dai

·         Passai Sho